καλλιτέχνες       προηγούμενες εκθέσεις   επόμενη έκθεση    νέα   επικοινωνία     διαθέσιμα έργα      events     αντικείμενα τέχνης


Exhibition opening

Florian Eymann

23 March – 22 April 2017

Cube Gallery inaugurates its collaboration with Florian Eymann and presents his paintings, in his solo exhibition. The works presented are oil on canvas as well as charcoal on paper.

Liana Zoza writes for the work of Florian Eymann: The work of Florian Eymann is distinguished for its momentum, a feeling that is given through the conversation of the form and the colors, which coexist equally, in the special technical handling of its work. The excellent control of the materials being used leads to the resurfacing of the primary shapes via the “erasure” of the original picture, offering an alluring result for the viewer’s eye. The viewer that does not know whether the artist wants to “depersonalize” the image by removing its identity, or if he wants intentionally to lead him to the discovery of the face.

The artist describes the way that he is working: My education, which is based on the observation, let me to be free from the ordinary rules of art and develop my, personal I would like to believe, way of expression. I do not let myself to have any doubts or restrictions, when I create my work. For me my paintings are my escape, and the result comes out from my joy to experiment on my ideas. So, when I start to work on a theme, many times I let the canvas guide me. The techniques of my paintings are oil on canvas, and I am working on thematic sections. Just like a director, I put the images that come from an idea, a wish or a plan, by synthesizing again and again my characters, until I have the final result.

Short CV

Florian Eymann was born in 1980 and lives and works in Loiret, France.
He is one from the emerging artists that stands for continuity and consistency in his work with participations in numerous group exhibitions in France, Europe and America and he has already realized five solo exhibitions.

www.florianeymann.com


Florian Eymann.

23 Μαρτίου – 22 Απριλίου 2017

Βίντεο έκθεσης

Η Γκαλερί Cube, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον εικαστικό Florian Eymann και παρουσιάζει τη ζωγραφική του δουλειά, στην ατομική του έκθεση. Τα έργα που παρουσιάζονται είναι λάδι σε καμβά και κάρβουνο σε χαρτί.

Η Λιάνα Ζωζά γράφει για τα έργα του Florian Eymann: Η δουλειά του Florian Eymann διακρίνεται για τη δυναμική της, μια αίσθηση που δίνεται μέσα από τη συνομιλία της φόρμας και του χρώματος, τα οποία συνυπάρχουν ισότιμα, στην ιδιαίτερη τεχνική αντιμετώπιση των έργων του. Ο άριστος χειρισμός των υλικών που χρησιμοποιεί, οδηγεί στο να αναδύονται οι πρωταρχικές μορφές μέσα από το “σβήσιμο” της αρχικής εικόνας, δίνοντας ένα γοητευτικό για τον θεατή αποτέλεσμα. Τον θεατή που δεν γνωρίζει αν ο ζωγράφος θέλει να “αποπροσωποποιήσει” την εικόνα αφαιρώντας της την ταυτότητα ή αν θέλει εσκεμμένα να τον οδηγήσει στην ανακάλυψη του προσώπου.

Ο ίδιος, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει: Η εκπαίδευση μου, που βασίζεται στην παρατηρητικότητα, μου επέτρεψε να απελευθερωθώ από τους συνηθισμένους κανόνες της τέχνης και να αναπτύξω έναν δικό μου, προσωπικό θέλω να πιστεύω, τρόπο έκφρασης. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να έχει κανέναν ενδοιασμό ή περιορισμό, όταν δημιουργώ τα έργα μου. Για μένα η ζωγραφική μου είναι η διέξοδός μου και το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι από την ευχαρίστηση του να πειραματίζομαι πάνω στις ιδέες μου. Έτσι, ξεκινώντας να δουλεύω πάνω σ’ ένα θέμα, δεν είναι λίγες οι φορές που αφήνω να με καθοδηγήσει ο καμβάς. Η τεχνική των έργων μου είναι λάδι σε καμβά και δουλεύω με θεματικές ενότητες. Όπως ένας σκηνοθέτης, τοποθετώ τις εικόνες που προέρχονται από μια ιδέα, μια επιθυμία ή ένα σχέδιο, συνθέτοντας και ανασυνθέτοντας τους χαρακτήρες μου μέχρι να έχω το τελικό αποτέλεσμα.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

O Florian Eymann, γεννήθηκε το 1980 και ζει και εργάζεται στην Loiret στη Γαλλία.
Είναι από τους ανερχόμενους καλλιτέχνες που διακρίνεται για τη συνέχεια και τη συνέπεια στο έργο του με συμμετοχές σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στη Γαλλία, την Ευρώπη και την Αμερική και ήδη έχει πραγματοποιήσει πέντε ατομικές εκθέσεις.

www.florianeymann.com