καλλιτέχνες       προηγούμενες εκθέσεις   επόμενη έκθεση    νέα   επικοινωνία     διαθέσιμα έργα      events     αντικείμενα τέχνης


Παναγιώτης Παπαδόπουλος
In | Out of the Box

5 – 28 Σεπτεμβρίου 2019

(For English text, please scroll down)

Η Γκαλερί Cube, εγκαινιάζει το φθινοπωρινό της ξεκίνημα, φιλοξενώντας την πρώτη ατομική έκθεση του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, με τίτλο In | Out of the Box, στο πλαίσιο της εικαστικής πλατφόρμας Fresh Art.

Η Fresh Art, σαν εικαστική πλατφόρμα της Cube, ξεκίνησε τη δράση της, το καλοκαίρι του 2012 και στόχος της είναι να παρουσιάζονται επιλεκτικά, ενδιαφέρουσες δουλειές νέων εικαστικών που τώρα αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στο χώρο της τέχνης.

O Ανδρέας Σπυρούλιας, Αρχαιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γράφει: “Στην ενότητα των έργων της έκθεσης του εικαστικού Παναγιώτη Παπαδόπουλου, με τίτλο In | Out of the Box μπορούμε, με την πρώτη ματιά, να αναγνωρίσουμε στοιχεία του προσωπικού ύφους του καλλιτέχνη, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, οι φόρμες και οι συνθέσεις των επιμέρους στοιχείων των έργων εισάγουν νέα χαρακτηριστικά που δείχνουν πως το προσωπικό αυτό ύφος δεν ομογενοποιεί την  περιρρέουσα πραγματικότητα, παρά την ενσωματώνει δημιουργικά, αφήνεται να επηρεαστεί από αυτήν και, τελικά, μεταπλάθεται ολοένα. Γιατί, μορφή και περιεχόμενο δεν μπορούν να είναι ξεκομμένα, αλλά συνδιαλέγονται ώστε να γεννούν “ζωντανούς οργανισμούς” με δική τους υπόσταση.

Κέντρο είναι πάντα ο Σύγχρονος Άνθρωπος∙ γύρω του (και μέσα του), ένα φάσμα από αντικείμενα – σύμβολα, όλα εκείνα που τον περιορίζουν και, εντέλει, τον καθορίζουν. Η απεικόνιση δεν είναι μετωπική και η διάθεση δεν είναι προσωπογραφική, καθώς ζητούμενο εδώ είναι η ανίχνευση της λειτουργίας του Ατόμου μέσα σε αυτό που πασχίζει να δεχθεί ως φυσικό του περιβάλλον: τα κουτιά που έχουν ορίσει γι’ αυτό από τη γέννησή του οι Άλλοι (η κοινωνία, η οικογένεια, η θρησκεία, η επιστήμη και η τεχνολογία), οι δυσδιάκριτες άκρες τους και ο “επικίνδυνος” χώρος έξω από αυτά.

Όπως ο ίδιος διατείνεται, “η ζωγραφική μου διαδικασία δεν ακολουθεί έναν τίτλο ή μια εξαρχής διαμορφωμένη αφήγηση. Στη διάρκεια της δημιουργίας, αφήνω εικόνες και σύμβολα να ξεπηδούν ελεύθερα από τη σκέψη και το υποσυνείδητό μου. Αφού ολοκληρωθεί το έργο, μόνο τότε “διαβάζω” τα σύμβολα που έχω αποτυπώσει και τα οποία δίνουν το τελικό νόημα στις ιστορίες που προκύπτουν. Ακολουθώ, εν ολίγοις, μια αντίστροφη πορεία κτισίματος του έργου, που ξεκινά από κάτι που είναι λίγο-πολύ άγνωστο σ’ εμένα”. Μέσα σε αυτόν τον “κόσμο εικόνων και αφηγηματικών συμβόλων”, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με προσωπικές και συλλογικές αγωνίες που πηγάζουν από τον άλλον, τον πραγματικό (;) κόσμο που μας περιβάλλει.”.

Σύντομo Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1981. Αποφοίτησε το 2006 από την Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με καθηγητές τον Βαγγέλη Δημητρέα και Ιωάννη Φωκά και συνέχισε τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Α.Π. Γραφικές τέχνες – Πολυμέσα. Έχει συμετάσχει σε πολλά ομαδικά projects στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.


Panagiotis Papadopoulos
In
| Out of the Box

Opening: Thursday, the 5th of September 2019, 20.00 – 10.30
Cube Gallery, 39, Miaouli str., Patras, Greece

Cube Gallery, inaugurates this autumn and hosting Panagiotis Papadopoulos’ first solo exhibition, entitled, In | Out of the Box, in the context of the art platform Fresh Art.

Fresh Art, an art platform of Cube Gallery having started its action in the summer of 2012, aims to present selectively interesting works by young artists who are now starting to take action as professional artists.

Andreas Spyroulias, Archaeologist, PhD Candidate of the University of Ioannina, writes:In this unity of Panayiotis Papadopoulos’ artworks, entitled In | Out of the Box, we are able, with a glance, to identify his personal style, as it has been shaped during the years. However, the shapes and compositions of the characteristics of the artworks, introduce new assets which show that personal style does not homogenize reality, but instead includes reality in a creative way, it is affected by her and it keeps forming day by day. Because form and content cannot be distanced, they discourse with each other in order to give birth to “living things” that have their own hypostasis.

Focal point is always the Modern Human∙ around (and inside of) him, an array of things-symbols, which all of them restrict and define him. The depiction is not frontal and the mood is not portrayal, as here it is important to find the function of Human inside of what he is struggling to accept as his natural environment: the boxes that have already been defined for him, before he was born, and by Others (society, family, religion, science and technology), their edges not clearly defined and the “dangerous” space outside of them.

As the artist claims, “my painting procedure does not follow a title or an all along configured narration. During the stage of creation, I’m letting images and symbols to jump freely out of my thinking and subconscious. When the artwork is done, is when I “read” the symbols that I have captured and which they give meaning to the stories that arise. In a few words, I follow a reverse journey in order to build the artwork, which starts from something that is a little unknown for me”. Inside of this world of images and narrative symbols, the viewer come up against personal and collective agonies which flow out the other, the real (;) world that surrounds us.”.

Exhibition duration: 5 – 28 September 2019

Short CV

Panagiotis Papadopoulos was born in Patras in 1981. He graduated in 2006 from the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki with professors Vangelis Demetreas and Ioannis Fokas and continued his studies in the postgraduate program of EAP, Graphic Arts - Multimedia. To this day, he has participated in many group shows and projects in Greece and abroad. He lives and works in Thessaloniki.